ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ


Τα παλιά κτίρια πολύ συχνά παρουσιάζουν φθορές λόγω περιβαλλοντικών δράσεων, βλάβες λόγω παλαιών σεισμών ή εν γένει μειωμένη στατική συμπεριφορά. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις η επέμβαση και αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού είναι πολύ σημαντική ή και απαραίτητη.

Κτίρια που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα σχεδόν πάντα εμφανίζουν τμηματική αποσάθρωση του σκυροδέματος και αποκάλυψη των οπλισμών. Επιπλέον, κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1955 και πριν το 1974 παρουσιάζουν αυξημένη ευπάθεια έναντι σεισμού λόγω έλλειψης αντισεισμικών κανονισμών και τεχνογνωσίας την εποχή που μελετήθηκαν.

Εμείς αναλαμβάνουμε όλων των ειδών ενισχύσεις και αποκαταστάσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα και με μακρόχρονη εμπειρία συνεργεία που αναλαμβάνουν για λογαριασμό μας αφενός την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της κατασκευής μέσω κατάλληλων εργαστηριακών ελέγχων και αφετέρου την επέμβαση και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και υλικά που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αρχικά και ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου επιλέγονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι όπως εξαγωγή δοκιμίου αλλά και μη καταστροφικές μέθοδοι όπως υπέρηχοι, κρουσίμετρα, εξόλκευση ήλου, μαγνητική ανίχνευση οπλισμών καθώς μέθοδοι προσδιορισμού του δυναμικού διάβρωσης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η μελέτη αποκατάστασης και σχεδιάζονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ενίσχυση διατομών με μανδύες έγχυτου ή εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ενίσχυση δομικών μελών με τα τελευταίας τεχνολογίας FRP (fiber-reinforced plastic).