ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


Οι ιστορικές κατασκευές αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο χειροπιαστής πολιτιστικής κληρονομιάς αφού εμπεριέχουν στοιχεία της ιστορίας και της κατασκευαστικής τεχνολογίας παλαιότερων κοινωνιών και πολιτισμών. Σε πολλές περιπτώσεις, ιστορικές κατασκευές αποτελούν λειτουργικό κομμάτι των υποδομών στις σύγχρονες κοινωνίες είτε διατηρώντας την αρχική τους χρήση όπως π.χ. εκκλησίες και γέφυρες, είτε αποκτώντας εναλλακτικές χρήσεις όπως π.χ. μουσεία.

Οι αναπόφευκτες φθορές που εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου καθιστούν τέτοιες κατασκευές εξαιρετικά ευάλωτες σε σεισμικές δονήσεις καθιστώντας απαραίτητη την ενίσχυσή τους. Έχοντας αναλάβει μεγάλα έργα αποκατάστασης ιστορικών κατασκευών, διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία τόσο στην ανάλυση και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του δομήματος όσο και στο σχεδιασμό και εκπόνηση αποτελεσματικών επεμβάσεων ενίσχυσης.