ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


Η εταιρεία μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της, αναλαμβάνει όλα τα στάδια ενός γεωτεχνικού έργου: το σχεδιασμό,  την επίβλεψη, τις εργαστηριακές δοκιμές, την εκτίμηση γεωτεχνικών κινδύνων και την ανάλυση των δεδομένων για τον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου κατασκευής τεχνικών έργων, με γνώμονα πάντα το τρίπτυχο κόστος – χρόνος – ποιότητα.

Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

 • Μελέτες θεμελίωσης κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες σηράγγων και υπογείων έργωνγια αυτοκινητοδρόμους, έργα μετρό, σιδηροδρομικά έργα, υδραυλικά έργα κλπ.
 • Μελέτες ευστάθειας και αντιστήριξης ορυγμάτων και πρανών εκσκαφών (αγκυρώσεις, τοίχοι αντιστήριξης, πασσαλοστοιχίες)
 • Μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων, βαθιών αντιστηρίξεων και θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξηςγια έργα αυτοκινητοδρόμων/σιδηροδρομικά έργα κλπ.
 • Μελέτες τεχνικών έργων και στατικές μελέτες(σήραγγες, οχετοί, γέφυρες, άνω και κάτω διαβάσεις κλπ.).

Ακόμη, αναλαμβάνουμε τα ακόλουθα ειδικά γεωτεχνικά έργα:

 • Φρεατοπάσσαλοι αντιστήριξης/θεμελίωσης
 • Μεταλλικοί πάσσαλοι/μικροπάσσαλοι
 • Εδαφοπάσσαλοι
 • Πασσαλοσανίδες
 • Προσωρινές/μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Τσιμεντενέσεις βελτίωσης εδαφών
 • Jet Grouting
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
 • Ελεγχόμενη ανύψωση θεμελίων κτιρίων
 • Βελτίωση του υπεδάφους θεμελίωσης
 • Διατρήματα για γεωθερμία και γεωεναλλάκτες
 • Κατασκευή αγκυρώσεων
 • Θεμελιώσεις φωτοβολταϊκών πάρκων