ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Στην αρχαία Ελλάδα επικρατούσε η άποψη ότι ο σεισμός είναι αποτέλεσμα της οργής των θεών και γι αυτό το λόγο τίποτα δεν μπορούσε να του αντισταθεί. Με την πάροδο των χρόνων αυτή η άποψη έχει φυσικά αλλάξει. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών αναπτύχθηκε για να πετύχει αρχικά τον στόχο της προστασίας της ανθρώπινης ζωής…

περισσότερα

Τα παλιά κτίρια πολύ συχνά παρουσιάζουν φθορές λόγω περιβαλλοντικών δράσεων, βλάβες λόγω παλαιών σεισμών ή εν γένει μειωμένη στατική συμπεριφορά. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις η επέμβαση και αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού είναι πολύ σημαντική ή και απαραίτητη…

περισσότερα

Οι ιστορικές κατασκευές αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο χειροπιαστής πολιτιστικής κληρονομιάς αφού εμπεριέχουν στοιχεία της ιστορίας και της κατασκευαστικής τεχνολογίας παλαιότερων κοινωνιών και πολιτισμών. Σε πολλές περιπτώσεις, ιστορικές κατασκευές αποτελούν λειτουργικό κομμάτι των υποδομών στις σύγχρονες κοινωνίες είτε διατηρώντας την αρχική τους χρήση όπως π.χ. εκκλησίες και γέφυρες, είτε αποκτώντας εναλλακτικές χρήσεις όπως π.χ. μουσεία…

περισσότερα

Η γη είναι το σπουδαιότερο φυσικό αγαθό. Παράλληλα όμως αποτελεί ένα αντικείμενο με οικονομική διάσταση, το οποίο με βάση το ισχύον σε κάθε περίπτωση νομικό πλαίσιο υπόκειται σε δικαιώματα κυριότητας και νομής.

περισσότερα

Η εταιρεία μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της, αναλαμβάνει όλα τα στάδια ενός γεωτεχνικού έργου: το σχεδιασμό,  την επίβλεψη, τις εργαστηριακές δοκιμές, την εκτίμηση γεωτεχνικών κινδύνων και την ανάλυση των δεδομένων για τον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου κατασκευής τεχνικών έργων…

περισσότερα

Λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών, συνεργάτες της DOMOS STRUCTURAL έχουν εκπαιδευτεί ως επιθεωρητές για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Επίσης, …

περισσότερα