ΙΙΒΕΑ


Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΙΒΕΑΑ: Μελέτη αντιστήριξης πρανών εκσκαφής με σύστημα φρεατοπασσάλων/κατακόρυφων μεταλλικών πασσάλων αντιστηριζόμενων με προεντεταμένα αγκύρια καθώς και με σύστημα ηλώσεων και οπλισμένο σκυρόδεμα.

Gallery